Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego kwiecień 2011

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu: „ Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Załączniki do pobrania: Załącznik nr 1;  Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4.

1.      Podstawowe obowiązki:

 

Przeprowadzenie zajęć skierowanych do uczestników i uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” w tym:

 

 

a)      Doradztwo zawodowe obejmujące:

  • Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej 30 godz. dla grupy 20 osobowej.
  • Indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego (w tym m.in. IPD, określenie preferencji zawodowych) (2 godz. x 20 osób = 40 godz.).

b)      prowadzenia dokumentacji wskazanej przez Koordynatora projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” (harmonogram zajęć, konspekty zajęć, karta czasu pracy, listy obecności, ankiety, opinie, oraz sprawozdania końcowe).

c)      Zlecenie realizowane będzie w miejscu wskazanym przez GMOPS w Bolkowie na terenie miasta Bolkowa.

d)      Wykonawca przygotowuje materiały szkoleniowe specjalnie na zajęcia grupowe, z uwzględnieniem faktu, ze przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do przygotowanych materiałów i prezentacji. Prezentacje i dokumenty przekazywane są bez obciążeń prawami autorskimi osób trzecich.

 

2.      Zleceniobiorca, któremu Zamawiający powierzy wykonanie obowiązków doradcy zawodowego pozostanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie lipiec – sierpień 2011 r.

 

3.      Wymagania:

 

a)      Wykształcenie wyższe wymagane na stanowisku doradcy zawodowego,

b)      Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji doradcy zawodowego,

c)      Doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, w tym z osobami wykluczonymi społecznie ( w szczególności z bezrobotnymi )

d)      Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy, pracy indywidualnej i grupowej;

e)      Umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnych;

f)        Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

 

4.      Wymagane dokumenty:

 

a)      Życiorys zawodowy (CV),

b)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata m.in. referencje, ukończone kursy i szkolenia

d)      Propozycję cenową do realizacji zleconych zadań, wyrażoną w kwocie brutto  – zał. nr 1

e)      Oświadczenie o niekaralności – zał. nr 2,

f)        Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych – zał. nr 3,

g)      Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań psychologa – zał. nr 4;

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę składającą ofertę własnoręcznym podpisem.

 

CV powinien być opatrzony klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

 

5.      Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „doradca zawodowy – „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” siedzibie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w formie pisemnej w terminie do dnia 20 kwietnia 2011r., do godz. 13:00.

 

6.      Kryterium wyboru oferty:

 

Kryterium wyboru oferty jest:

 

  • spełnienie wyżej wymienionych wymagań zawartych w ogłoszeniu,
  • cena (zgodnie z formularzem oferty)

 

7.      O wyborze oferty, oferent zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru.

8.      O terminie podpisania umowy oferent zostanie poinformowany pisemnie.

9.      Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi kosztów podróży, kosztów noclegu oraz wyżywienia.

10.   Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Renata Maziarz pod numerem tel. 075-7413375 lub pod adresem e-mail: gmopsbolkow@tlen.pl

11.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia postępowania.

 

 

 

                                                                                                                                                                       Wiesława Graszkiewicz

              Kierownik

      Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

            w Bolkowie

 

 

Print Friendly