Nabór na realizację kursu na prawo jazdy kat. B

Bolków, dnia 23.11.2012 r.

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bolkowie zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy , na przeprowadzenie kursu „prawa jazdy Kat. B” w ramach  projektu konkursowego :”Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Fundusz Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie :7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 60 godz. w okresie grudzień 2012 dla  czteroosobowej grupy uczestników.

 

  1. 1.      Termin realizacji zamówienia grudzień 2012 r.

Zamawiający zleci do wykonania usługę – przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 4 osób w wymiarze 60 godz. skierowanych przez GMOPS w Bolkowie

 

  1. 2.      Inne istotne warunki zamówienia
  • Wykonawca usługi zapewnia:  materiały szkoleniowe (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektu);
  • Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program warsztatów – powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów ramach POKL 2007-2013.
  • Wykonawca zapewnia, że zajęcia zrealizują wykładowcy i instruktorzy Wykonawcy, którzy  posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • W przypadku zlecenia organizacji i realizacji warsztatów, Wykonawca będzie prowadził dokumentację warsztatów, tj. imienne listy obecności z każdego dnia kursu, dzienniki zajęć, imienne listy odbioru  materiałów  szkoleniowych i odbioru poczęstunku, listy dotyczące skorzystania z dojazdu w przypadku organizacji kursu poza miastem Bolków oraz ankietę oceniającą kurs na zakończenie. Wykonawca

przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów;

  • Wykonawca do ceny kursu wlicza koszt badań lekarskich, ubezpieczenia, koszt za pierwszy egzamin państwowy oraz kosztów dojazdu w przypadku realizacji kursu poza terenem Miasta Bolków dla wszystkich uczestników.
  1. 3.      Kryterium oceny:
  • Koszt wykonanej usługi

Zamawiający zapewnia  możliwość przeprowadzenia teoretycznej części  szkolenia na terenie miasta Bolków.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 grudnia 2012r. do godz.1300.

Złożona oferta powinna zawierać:

a) Nazwę i adres oferenta,

b) Cenę brutto,

c) Wskazanie osoby i sposobu kontaktu;

Do złożonej oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry  szkolącej niezbędne do przeprowadzenia zamawianego szkolenia oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do  Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

oferta-wzór

Print Friendly