KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – nowy projekt GMOPS w Bolkowie

„Klub Integracji Społecznej” w Bolkowie – Projekt współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie od kilku lat aktywnie uczestniczy w przeciwdziałaniu problemowi bezrobocia na terenie gminy. Stąd po wnikliwej analizie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bolków na lata 2008-2013 oraz z perspektywy doświadczeń w pracy z osobami pozostającymi bez pracy i osobami niepełnosprawnymi, pojawił się pomysł utworzenia Klubu Integracji Społecznej w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem Klub Integracji Społecznej jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Oferta Klubu skierowana jest do mieszkańców Gminy Bolków, w szczególności do osób bezrobotnych oraz osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, chcących zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i społeczne. Klub oferować będzie zarówno indywidualne poradnictwo, jak i zajęcia grupowe. Do dyspozycji Uczestników Klubu oddana zostanie nowoczesna sala komputerowa z dostępem do wszelkich mediów. Klub może być też miejscem nieformalnych spotkań i realizacji zainteresowań Uczestników.

Podstawowe działania KIS skierowane będą na integrowanie się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych zaś uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej pomoże samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Zainteresowani, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w projekcie będą mieć możliwość:

 

  • wzięcia udziału w warsztatach aktywizacyjnych;
  • uczestniczenia w warsztatach doradztwa zawodowego;
  • uzyskania pomocy w przygotowaniu pism urzędowych;
  • samodzielnego korzystania z komputera z dostępem do Internetu, drukarki, skanera, w celu poszukiwania pracy;
  • dostępu do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania aplikacji zawodowych oraz pomocy w ich sporządzeniu;
  • dostępu do informacji na temat funkcjonujących w regionie zakładów pracy, powstających firm i ich reorganizacji;
  • uzyskania porady prawnej.

Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym wsparciem przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, prawnika oraz wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.

 

Mając zatem na celu potrzeby mieszkańców Gminy i Miasta Bolków, GMOPS utworzył Klub Integracji Społecznej będący krokiem do budowania systemu oparcia społecznego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji dotkniętych bezrobociem lub niepełnosprawnością.

 

 

 

Print Friendly